ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Holló Mellinda (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a www.hollomelinda.hu weboldal tulajdonosa az alábbiak szerint tájékoztatja a Weboldal látogatóit a személyes adatok kezelésének körülményeiről, valamint a látogatók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Jelen adatkezelési tájékoztató kizárólag az Adatkezelő Weboldala használatakor, továbbá az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvételkor a Felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza, mely nem terjed ki az Adatkezelő és az ügyfél közötti, a jövőben létrejövő, szóbeli szerződésen alapuló pszichológiai tanácsadás folyamatára és az ahhoz kapcsolódó tevékenységeire (pl. számla kiállításához kötelező adatok kezelése), vagy egyéb jogviszonyukra.
Az itt nem nevesített további adatkezelésekről az Adatkezelő ad a továbbiakban tájékoztatást.

Jelen adatkezelési tájékoztató a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) alapján készült.

I. Adatkezelés megnevezése:

1. A pszichológiai tanácsadás iránti érdeklődés, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

Adatkezelő:
Holló Melinda pszichológus, egyéni vállalkozó (székhely: 1053 Budapest, Markó u.1. , adószám: 65833571-1-25 , nyilvántartási szám: (), elérhetőség: melinda.hollo.info@gmail.com, 06 30 286 31 39)

Adatkezeléssel érintettek köre:
A pszichológiai tanácsadás iránt érdeklődő, továbbá az Adatkezelővel kapcsolatot teremtő természetes személyek köre (a továbbiakban: érintett).

Adatkezelés során kezelt személyes adatok:
Az érintett természetes személy neve, telefonszáma, e-mail címe

Adatkezelés célja:
Az Adatkezelő és az érintett közötti kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, az érintett azonosítása.

Adatkezelés jogalapja:
Az GDPR 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama:
Amennyiben az Adatkezelő és az érintett között létrejön további jogviszony (megállapodnak a pszichológiai tanácsadás létrejöttében), akkor a jogviszonyra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabály szerinti határidő, de maximum a jogviszony megszűnésétől számított 5 év.
Abban az esetben, ha nem jön létre semmilyen jogviszony, akkor az Adatkezelő az érintett adatait az adatgyűjtéstől számított 30 napon belül törli.

2. Az Adatkezelő Weboldalára látogatók adataival kapcsolatos adatkezelés
A Vállalkozás honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie – apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.
A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a Vállalkozás személyes adatkezelést e körben nem folytat.

II. Az Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe, továbbá az érintettre vonatkozó adatokat harmadik személlyel nem osztja meg, és külföldre sem továbbítja. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

III. Az érintettek jogai:

a) Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR szerinti információkhoz hozzáférést kapjon.

b) A helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

c) Törléshez (elfeledtetéshez) való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
– az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

d) Az adatkezelés korlátozásához való jog: a GDPR-ban meghatározott esetekben Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza személyes adatai kezelését.

Az érintett jogainak teljesítése:
Az érintett kérelmére az Adatkezelő, legkésőbb az erre irányuló kérelem benyújtásától számított 15 napon belül köteles megvizsgálni a kérelemben foglaltakat, és erről írásbeli tájékoztatást adni az Érintettnek.

IV. Jogorvoslathoz való jog

Az érintett a személyes adatainak jogszerűtlen kezelésével szemben
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.,Telefon: 06 -1- 391-1400, Telefax: 06-1-391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint bírósághoz fordulhat.